News Ticker

کمپین معیشت

کم کم پوستر های رضا شهابی در همه جا دیده می شود

سپتامبر 3, 2017 // 0 Comments

رضا شهابی کارگر سندیکالیست که زندانی ودر اعتصاب غذاست ، این بار هم فراموش نشد وحالا جوانان وکارگران شجاع پوستر های او را در همه جا به در ودیوار می چسبانند تا مردم بدانند کارگران این بار میدان را رها نمی کنند ومیدان داری می کنند. ما مزد بگیران و ستم دیده گان دادخواه با اتحاد وهمبستگی خود به کمک دیگر  اقشار جامعه خواهیم رفت تا امید وباور را در دل های مردم ستم دیده روشن کنیم. زنده باد اتحاد سندیکالیستها ، مزد بگیران ، ازادی خواهان بازنشستگان، [ادامه مطلب]

سپره گذاران فریب خورده 12 شهریور راهپیمایی

سپتامبر 3, 2017 // 0 Comments

سپرده گذاران مال باخته وفریب خورده امروز بعد از یک هفته تلاش ومشورت وبکار بستن خرد جمعی دو باره به میدانها وخیابانها امدند. از میدان ارک به طرف خیابان جامی راهپیمایی اعتراضی کردند. از جلوی وزارت اقتصادودارایی تا جلوی قوه نا قضائیه . دادخواهی خود را مطرح کردند. انها پول خود وسود های قرار دادهای خود را که حکومت وبانک مرکزی اعتبار انرا تائید کرده بود می خواهند. انها در 9 ماه گذشته خیلی زحمت کشیده اند تا همدیگر را پیدا کنند و با هم حرف بزنند. [ادامه مطلب]

مبدا خیابان باب همایون مقصد خیابان جامی

سپتامبر 2, 2017 // 0 Comments

مبدا خیابان باب همایون مقصد خیابان جامی دقتر لاریجانی با همبستگی واتحاد همه ستم دیده گان دادخواه ودعوت از همه ستم دیده گان موفق میشویم . ما تنها نیستیم. ما یک ملت ستم دیده ایم . ما بیشمارانیم. ما ستم دیده گان دادخواهیم . ما جنبش همبستگی برای دادخواهی هستیم. ما گروهی از مردم ایرانیم که ستم دیده ایم ، اما ستم پذیر نیستیم . ما ستم دیده گان دادخواه در کنار هم  دادخواهی می کنیم تا به حقوق خود دست یابیم ودر یک جامعه دموکراتیک انسانگرا زندگی کنیم. [ادامه مطلب]

خانه ای در الهیه تهران در مقابل روستای رودبار کرمان

آگوست 30, 2017 // 0 Comments

از این نوع ساختمان ها وخانه ها در بیشتر نقاط مرفه نشین وتازه به دوران رسیده در ایران توسط نو کیسه ها بسیار ساخته شده است. می توان گفت بخشی از غارتی که از مردم ایران شده است در این ساختمان سازی ها هزینه شده است. بخشی از ایران خارج شده است. بخشی هم به شکل دلار در انبارهای سپاه پنهان شده است که با پالت جابه جا ومعامله میشود. بخشی هم در اختیار نیروهای سپاه برای هزینه های جنگی وتجاوز به کشور های دیگر سرمایه گذاری می شود. این فاصله بین زندگی مردم در [ادامه مطلب]

کارگران فولاد خوزستان به درستی ،خواهان انحلال شورای مدیریت کارخانه اند.

آگوست 14, 2017 // 0 Comments

در دزفول هم مردم خواهان انحلال شورای انحرافی و اختلاسچی هستند.  شورای اختلاسچی نابود باید گردد. ماه هاست که اعتراضات کارگان صنایع ملی فولاد خوزستان و کارخانه های زیر نظر ان در اعتراضات مختلف به سر می برند. حقوق های عقب افتاده ، کمبود دستمزد، خارج کردن سرمایه های کارخانه ها از حساب های کارخانه توسط شورای دزد قوه بی قضائیه بعد از کشتن مه افرید خسروی که مالک این کارخانه شده بود. عدم پرداخت حق بیمه برخی از کارگران طی ماه های گذشته و بالا نبردن [ادامه مطلب]
ترجمه به زبانهای دیگر