تجمع غارتشدگان موسسه کاسپین در مقابل دادگاە انقلاب مشهد

تجمع غارتشدگان موسسه کاسپین در مقابل دادگاە انقلاب مشهد روز چهارشنبه ۲آبان۹۷ غارتشدگان موسسه کاسپین در مقابل دادگاە انقلاب مشهد دست به تجمع و اعتراض زدند. غارتشدگان شعار می دادند: روحانی دروغگو، پس این پولهای ما کو،این همه بی عدالتی هرگز ندیدە ملتی، ایرانی بهوش باش ایران قانون ندارد

Read more

مهر 30 – تجمع غارت شده گان کارد به استخوان رسیده موسسه کاسپین رشت

  30 مهرماه – تجمع غارت شده گان کارد به استخوان رسیده موسسه کاسپین رشت سکوت ما ذلت ماست فریاد ما عزت ماست 👈اعتراضات سراسر ایران را فراگرفته و هر لحظه انتظار انفجار اجتماعی می رود.

Read more

تجمع غارت شدگان کاسپین روز یکشنبه ۸ مهر

تجمع غارت شدگان کاسپین روز یکشنبه ۸ مهر در جلوی مجلس تجمع اعتراضی داشتند با شعارهای: دولت نامسلمون پولامون و برگردون سرقت اموال ما به سود بانک مرکزی غارت گری بسه دیگه ارزش پول رفته دیگه پولای ما امانته کار شما خیانته دو ساله که دویدیم فریاد رسی ندیدیم دولت ،نا مسلمون پولامون و بر گردون

Read more
1 2 3 4
ترجمه به زبانهای دیگر