فراخوان انقلاب زنانه به برگزاری تجمع در مراکز شهرها یا مقابل مراکز جمهوری اسلامی در خارج کشور

  🚩در شهرهای خارج کشور در مرکز شهر، مقابل مراکز جمهوری اسلامی از جمله سفارتخانه و کنسولگری های این نظام ضدزن تجمع کنید و به حجاب اجباری، قوانین اسلامی و حکومت زن ستیز اعتراض کنید. د رحمایت از #چهل_سال_مبارزه_زنان_ایران برای رهایی سخنرانی کنید و با مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام همبستگی کنید. پوسترهای انقلاب زنانه را بصورت پلاکاردهایی به زبان فارسی و انگلیسی، همراه خود داشته و از طریق نسخه انگلیسی کیفرخواست زنان علیه جمهوری اسلامی به […]

Read more

گروهی از آزادی خواهان نیویورک در دمای ده درجه زیر صفر

روح بزرگ انقلاب ملی ایران همه را به تلاش وادار کرده است. هیچ انسان خوبی نمی تواند بی تفاوت بماند همه به میدان امده اند. ومرگ بر جمهوری اسلامی می گویند. اصلاح طلب اصول گرا دیگر تمومه ما جرا  اتحاد مبارزه پیروزی  عیاران معیشت. جنبش همبستگی  ستم دیده گان دادخواه ایران

Read more
ترجمه به زبانهای دیگر