دسته: کمپین

ارتشیان دلاوری که با شجاعت به عیاران معیشت بازوی همبستگی می پیوندند.

ارتشیان هم خود را عضوی از کمپین معیشت می دانندو با شجاعت پس از نامه نگاری و اعلام پیوستن به عیاران معیشت ، با ارسال ویدئو های خود به خبر گر ، […]

آگهی‌ها

او شجاع است، نباید بمیرد

آقای رئیس جمهوری فرانسه کاخ الیزه55، خیابان فوبورگ سن                                                                                           پاریس، 14 سپتامبر 2017 آقای رئیس جمهور سازمان های ما مایلند توجه شما را به  وضعیت آقای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت […]