🔸نصار تيماس فرزند محمد مؤمنی تيماس از اهالى شكاره همراه پدرش #اعدام شده است.نصار تيماس 8 ماه پيش دستگير و در زندان اوين تهران بود.
ومحمد مؤمنی تيماس 55 ساله از اهالى منطقه شكاره، امروز خبر اعدام او و فرزند بزرگش نصار تيماس در يك عمليات انتقامجويانه به خانواده اش ابلاغ شد.
🔸بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهوازیکشنبه 20 آبان ماه اداره اطلاعات #اهواز با بعضى از خانواده هاى 22 نفر كه وزارت اطلاعات فيلم آنها را منتشر كرده بود تماس گرفته و برگه فوت آنها را به خانواده ها داده و از خانواده ها تعهد گرفته شده كه حق تجمع يا برگزارى مراسم فاتحه را نداريد.
🔸اين افراد روز پنجشنبه 17 آبان ماه اعدام شدند
اسامى بعضى از افرادى كه اعدام آنها محرز شد بشرح زير است:
١-محمد مؤمني تيماس 58 ساله از اهالى شكاره اهواز
٢- نصار تيماس فرزند محمد كه همراه پدرش اعدام شده است
٣- احمد حيدرى 30 ساله، فرزند عبود، از اهالى كوى كمپلو اهواز
٤- حاتم سوارى 24 ساله از اهالى كوى علوى شهر اهواز