کشتن یک جوان جوانرودی به دست نیروهای امنیتی بازهم دربازداشتگاه های رژیم

فـــــــــــوری!
کشتە شدن یک جوان کورد دیگر در بازداشتگاە رژیم اسلامی

نیروی انتظامی جوانرود با ھمکاری بازجویان اطلاعات یک بازداشتی را زیر شکنجە از پای درآوردند.

قباد اعظمی جوان اھل جوانرود در استان کرمانشاە پس از دو روز دستگیری توسط نیروی انتظامی، جسدش را بە خانوادە تحویل دادە و مدعی شدەاند در بازداشتگاە با دارو خودکشی کردە است. این درحالیستکە قربانی ھیچگونە دارویی در بازداشتگاە بھمراە نداشتە است. از خانوادە قباد اعظمی خواستەاند در این رابطە با ھیچ رسانەای صحبت نکنند

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: