کاسبکاران و کولبران و اصناف بانە فردا بازار شهر را تعطیل می کنند

بە دنبال غیرە قانونی اعلام کردن و بستن بازارچە کونەمێرو در مرز بانە، این آخرین دریچە امرار معاش روزانە دەها هزار خانوادە در منطقە، مردم کارگر و کولبر و اصناف بانە در اعتراض بە این عمل ضد مردمی حاکمیت فراخوان بە اعتصاب عمومی دادە و از تمام انسانهای دلسوز، شرافتمند و کاسبکار شهر خواستەاند کە فردا روز شنبە مغازەها و فروشگاها را باز نکنند.

photo_2018-02-23_20-12-40
حاکمیت وظیفە دارد کە تا روز کاریابی و پیدا کردن شغل برای این جوانان بە آنها بیمە بیکار بپردازد. حق ندارد مردم را بدون هیچ درآمدی بە حال خود رها کند. کاسبکاران و کولبران و اصناف کردستان نیاز حیاتی بە اتحادیە و شورای مستقل و منتخب خود دارند تا در چنین مواقعی متحدانە و یک صدا برای گرفتن حقوق پامال شدەی خود وارد عمل شوند.

فردا مغازەها و محل کار خود را بە اعتراض بە قطع کردن آخرین راە نان درآوردن خود و هم سرنوشتانمان باز نکنیم.
زندە باد مردم متحد

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: