30 مهرماه

– تجمع غارت شده گان کارد به استخوان رسیده موسسه کاسپین رشت

سکوت ما ذلت ماست فریاد ما عزت ماست

👈اعتراضات سراسر ایران را فراگرفته و هر لحظه انتظار انفجار اجتماعی می رود.