قطعنامه مربوط به نقض شدید حقوق بشر در ایران با 85 رای موافق (2 رای بیشتر از سال گذشته) در کمیته سوم مجمع عمومی
سازمان ملل متحد تصویب شد. ماه دیگر جلسه اصلی مجمع عمومی نیز این مصوبه را بررسی و قاعدتا مجددا تصویب خواهند کرد
photo_2018-11-16_00-43-18.jpg