شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران

منصور اسانلو : درک مشترک از مفهوم دموکراسی ، کارپایه اجرایی تشکیل پروژه ملی “شهرام” است . شهرام مخفف : شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملیست .

سخنرانی منصور اسانلو در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

سخنرانی مجتبی واحدی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

سخنرانی حشمت طبرزی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

سخنرانی هاشم خواستار در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

کنفرانس در مسیر تشکیل شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران

سخنرانی اعظم بهرامی در کنفرانس «مدیریت گذار از جمهوری اسلامی»

ائتلاف و تشکیل شورای هماهنگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی

سخنرانی افشین نریمان چند پله تا براندازی در کارگاه دموکراسی

تشکیل شورای هماهنگی انقلاب ملی ایران