شورای دمکراسی خواهان ایران اعتصاب سراسری معلمان را در مسیر اتحاد بزرگ جنبش ها می داند و از آنها حمایت می کند .
#اتحاد_اعتصاب
#شورای_دمکراسی_خواهان_ایران

photo_2019-03-06_14-38-14