.

مقابل اطلاعات سپاه اختاپوس

با شعار مرگ بر مافیا

ثمره انقلاب 57 پرورش و نیرومند شدن اختاپوس پاسداراران و ریشه دواندن آنها در همه ارکان مملکت از جمله هستی ها، تولیدی، ساخت و ساز و امور بین المللی مانند تجارت، حمل و نقل، ، صادرات و واردات بوده است.

جائی نیست و سازمانی را نمی یابایم که از پنجه خون آلود اختاپوس زمان سپاه پاسداران در امان بوده باشد

سپاه پاسداران، سپاه اختاپوس دزد و چپاولگر اصلی کشور است