در پشت پرده های انقلاب

dar-poshte-pardehaye-enghelab (1)

در پشت پرده های انقلاب 14

در پشت پرده های انقلاب 13

در پشت پرده های انقلاب 12

در پشت پرده های انقلاب 11

در پشت پرده های انقلاب 10

در پشت پرده های انقلاب 9

در پشت پرده های انقلاب 8

در پشت پرده های انقلاب 7

در پشت پرده های انقلاب 6

در پشت پرده های انقلاب 5

در پشت پرده های انقلاب 4

در پشت پرده های انقلاب 3

در پشت پرده های انقلاب 2

در پشت پرده های انقلاب 1


تنها فیلم موجود از جعفر شفیع زاده