یک هواپیمای جنگی امریکایی در نزدیکی مرزهای ترکیه ساقط شد هنوز مشخص نیست که این هواپیما هدف قرار گرفته یا به دلایل 300px-F-16_June_2008.دیگر سقوط کرده است این خبر تکمیل میگردد