رژیم  اسلامی در یک توطئه برنامه ریزی شده ، بعد از ربودن آقای خواستار نماینده کانون صنفی معلمان آزاده ایران از محل گلبهار مشهد و عدم اطلاع وضعیت وی به خانواده شان ، با برچسب اینکه آقای خواستار اختلال روانی دارد وی را به بیمارستانی در مشهد منتقل کرده است و اجازه دیدار با خانواده ایشان را تا کنون نداده است.

🔺آقای خواستار بعنوان نماینده معلمان آزاده ی ایران، در هر موقعیتی با صدای رسا در مقالات و مصاحبه هایش از حقوق ضایع شده ملت ایران سخن گفته و خواستار اعتراض و قیام ، برای محو استبداد دینی حاکم بر میهن مان می شد. حاکمان مستبد که تحمل این مواضع اصولی و آزادیخواهانه از جانب ایشان را ندارند، دست به این توطئه کثیف زدند تا بلکه از این طریق ایشان را در سکوت و در محیط بسته نگه دارند. در حالیکه همگان میدانند آقای خواستار در سلامتی کامل جسمی و روانی قرار داشته و دارند و بهترین گواه این موضوع کارت بیمه ایشان است که هیچ سابقه منفی از وی در این زمینه وجود ندارد

🔺هشدار میدهیم که این توطئه رذیلانه میتواند سرآغاز اقدامات مشکوک بعدی باشد و مسئولیت سلامتی آقای خواستار از هر بابت متوجه نظام آخوندیست

🔺به بند کشیدن معلمان آزاده میهن تحت هر عنوان و بهانه ای ، نتنها موجب سکوت مردم و فرهنگیان با شریف این مرز و بوم نمیشود بلکه با توان و انگیزه ای مضاعف به اعتراض و تحصن برمیخیزیم و تا آزادی یاران دربندمان چه در زندان و چه در بیمارستان دمی از پای نمی نشینیم
لطفا این خبر را اطلاع رسانی کنید. هر گونه خبری از وضعیت ایشان را از طریق کانال آقای خواستار به اطلاع میرسانیم:
https://t.me/hashemkhastar