حمله نیروهای انتظامی به شهرملاشیه از توابع شهر اهواز وکشته شدن یک جوان عرب اهل ملاشیه وادامه محاصره وفضای امنیتی .در این شهرنام این جوان عدنان حردانی اعلام شده است