تجمع دوروزه کارگران فضای سبز، خدمات شهری و تامین نیروی شهرداری بندرامام دراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق
🔹🔸🔹روزهای شنبه ویکشنبه(دوازدهم وسیزدهم اسفندماه، جمعی ازکارگران فضای سبز، خدمات شهری و تامین نیروی شهرداری بندرامام دراعتراض به عدم پرداخت3ماه حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهرزدند.
بتاریخ13اسفند،شهردار بندرامام بدنبال تجمعات اعتراض کارگران این شهرداری وعده پرداخت حقوق معوقه شان را دراسرع وقت داد.
#تجمع_اعتراضی

photo_2018-03-06_20-37-23