#بلوچستان منطقه محروم شده

کودکان #بلوچ که نه شناسنامه دارند و نه آرزویی.
از درس ومشق محروم ماندند و در جواب سوالی که در آینده میخواهی چه کاره شوی؟ به جای : دکتر و مهندس، میگویند: مسافرکشی وگازوییل کشی
شاید هرگز شغل دیگری ندیدند
شیرآباد زاهدان.زندگی مردمانی با امکانات ۱۰۰ سال پیش