بزرگداشت یاد حکمت رشمه ای کارگر سندیکالیست وپسر عمه اسانلو در ورامین دیروز

مراسم بزرگداشت حكمت رشمه كريم ، پسرعمه منصور اسانلودر ورامين امروزبرگزار شد. حكمت. كارگري شريف وپيگير بود در نوجواني از تحصيل بازماند وبه كارگري در بخش هاي مختلف صنعتي و توليد كشاورزي وخدماتي پرداخت. عمري دركار بود. سخت ترين كارها را به خوبي انجام ميداد. معمولا بعد از چند روز كار در كارگاه نقش سرپرست يا سرشبفت يا رهبر كارگران پيدا ميكرد. در اعتصابات سال ١٣٦٠در كارخانه قند ورامين كه منجر به دستگيري صدها كارگر دادخواه شد، او را بعنوان يكي از رهبران اعتصاب كارخانه قند ورامين به زندان ارين وبند ٢٠٩ بردند. شكنجه هاي تلخي را طاقت آورد. از او ليست كميته اعتصاب را ميخواستند. كه هرگز لب نگشود. بعد از يكسال ونيم از زندان بيرونش كردند. او را فرداي آزادي اش در ورامين و روي زمين هاي كشاورزي تازه شخم خورده ديدم. از دستگيري گفت، عيدي وپاداش را خوردند و ندادند. به بهانه جنگ حقوق ها را زياد نكردند. تازه حقوق ماهيانه را هم نمي دادند. جندين بار رفتيم دفتر حسابداري ولي افاقه نكرد .
نامه نوشتيم داديم تومار امضا جمع كرديم. انگار نه انگار ، اين تازه بدوران رسيده ها ميخواستندما كارگران را از زورگرسنه گي بكشند. يا فراري بدهند. چاره اي نبود! علي بيلچي پيش افتاد ودرخواست اعتصاب را داد به دست كارگران تا بخوانند. وهركس عقيده اش را بگويد. و اين جزوه چند بار دور پادگان زِد ، كلامش را داشتند. ولي توهين را دوست نداشتم بهش اضافه كنند. مانيفست كارگران سنديكايي خودش پايه هاي خودش را گسترش ميداد. حكمت سخت كوش وقوي بود. در داستان هاي كارگري محله يكي را بعنوان همراه داشت . با تقلب هاي مستند have a wonderful night

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: